پکیج ویژه ZEN Bodi

شناسه محصول: 011.

پکیج ویژه ZEN Bodi

سیستم Zen Bodi یک رویکرد در کل بدن است که وزن را کنترل می کند. این محصول یک محصول تنظیم وزن است و با چربی سوزها یا محصول های کاهش وزن تفاوت دارد.

تنطیم وزن با کمک عصاره گیاهان

مناسب برای افرادی که از کمبود یا اضافه وزن رنج می برند یا اشتهای زیادی دارند و همین طور افراد مسنی که مایل هستند عضلات از دست رفته خود را بازسازی کنند.

نظرات

هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.

Add a review

بدن انسان پیچیده می باشد. چندین مکانیزم برای حفظ تندرستی و سلامتی با هم همکاری می نمایند، لذا جهت از بین بردن چربی بطور صحیح یک رویکرد چند منظوره لازم می باشد. فرمول آن به دقت برای توازن متابولیسم شما ساخته شده است. ZEN Bodi کنترل ورزن را هدف قرار داده است. ZEN Bodi به کمک مهار اشتیاق ، سوزاندن چربی و ساخت عضلات راه را برای سلامت و باز گرداندن مکانیسم طبیعی بدن باز نمی نماید. در واقع آنچه شما لازم دارید را فراهم نموده است.

افزایش سوخت و ساز بدن

افزایش از دست دادن چربی

به کاهش کربوهیدرات و اشتیاق استفاده از قند کمک می نماید.

کنترل اشتها و گرسنگی

پشتبانی از سلامت میزان قند بدن

پشتبانی از سلامت میزان کلسترل

ﻣﺤﺼﻮل ZEN Bodi ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ وزن ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ  ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻮزﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﺗﻔﺎوت دارد زﻳﺮا : 

اول، ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن، ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻀﻠﻪ، ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻫﻢ اﻓﺮاد وزن زﻳﺎدی را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ، ﺑﻪ اﺻﻄﻼح، آب ﻣﻲ روﻧﺪ . اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﻫﺎی ﺷﻜﻤﻲ، ﺑﺎﺳﻦ و ﭘﺎﻫﺎ اﺛﺮ می ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد وزن زﻳﺎدی از دﺳﺖ  نمی دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺰ زﻳﺎدی ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

دوم وزن اﻓﺮاد ﻻﻏﺮ، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. زﻳﺮا ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن”ﻟﭙﺘﻴﻦ” ﺑﺪن ﺷﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ”ﻟﭙﺘﻴﻦ” آن ﻫﺎ  ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻄﺢ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

می توانید توضیحات دقیق و طریقه مصرف هر محصول را به صورت مجزا در قسمت محصولات تخصصی مکمل مشاده فرمایید.